Slim VAT – uproszczenie rozliczeń VAT
Aktualizacje oprogramowaniaAktualności

Slim VAT – uproszczenie rozliczeń VAT

Od początku roku obowiązują nowe przepisy dotyczące rozliczeń podatku VAT. Wprowadzone zmiany mają na celu uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej, zaś całe rozwiązanie przyjęło nazwę pakietu SLIM VAT. Czego dokładnie dotyczą przyjęte regulacje i w jaki sposób należy się do nich odpowiednio przygotować- o tym w niniejszym artykule.

Slim VAT- czym dokładnie jest

Pakiet Slim VAT to pewne rozwiązania, które zostały wypracowane aby maksymalnie ułatwić przedsiębiorcom wypełnianie obowiązków podatkowych, w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ma on na celu zarówno uproszczenie, jak i unowocześnienie rozliczeń VAT. Nazwa pakietu to skrót od „simple, local and modern” a więc oznaczać ma podatek łatwy w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki oraz nowoczesny, dzięki zastosowaniu rozwiązań technologicznych. Ma pomóc szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom, których w polskiej gospodarce funkcjonuje najwięcej- to spore ułatwienie dla działów finansowo-kadrowych a jednocześnie korzyści finansowe dla przedsiębiorstw.

Projekt Slim VAT wprowadza zmiany, które dotyczą czterech obszarów:

  • prostego fakturowania;
  • ułatwień dla eksporterów;
  • wspólnego kursu walut z podatkiem dochodowym;
  • korzyści finansowych.

Dodatkowo doprecyzowane zostały dotychczasowe rozwiązania, takie jak chociażby w zakresie split payment, WIS-ów JPK czy białej listy podatników.

Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2021 roku i wprowadzone zostały ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 2419).

enova 365 logo

Slim Vat rozwiązanie w systemie enova365

Jakie zmiany wprowadzają regulacje Slim VAT

Wspomnieliśmy już jakich obszarów dotyczą zmiany wprowadzone w ramach tzw. Pakietu Slim VAT. Przyjrzyjmy się jednak bliżej każdemu z nich, by dokładnie poznać jakie obowiązki utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej zostały zniesione, a jakie maksymalnie uproszczone.

Proste fakturowanie

Uproszczono zasady korygowania faktur. Faktury korygujące „in-minus” nie wymagają teraz uzyskania potwierdzenia odebrania jej przez nabywcę towarów bądź usługobiorcę, dzięki czemu niema konieczności gromadzenia potwierdzeń, oczekiwania na ich dostarczenie oraz dokonywania korekt deklaracji. Podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT, jednak warunkiem jest posiadanie dokumentacji potwierdzającej dokonanie uzgodnień ze swoim kontrahentem. Wprowadzono przepis regulujący faktury korygujące „in-plus”, a mianowicie wskazano sposób właściwego sposobu ich rozliczenia- gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty dokonuje się na bieżąco, w okresie wystawiania faktury korygującej- w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży.

Ułatwienia dla eksporterów

Wydłużeniu uległ termin wywozu towarów przy możliwości zastosowania stawki 0% dla zaliczki eksportowej- dotychczas było to 2 miesiące, obecnie jest to 6 miesięcy, gdy wywóz towarów nastąpi w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca w którym przedsiębiorca otrzymał zapłatę i dokument potwierdzający wywóz towarów poza obszar UE. 

Wspólny kurs walut z podatkiem dochodowym

Podatnik może stosować spójne kursy walut do rozliczeń VAT  i podatku dochodowego, a więc do VAT zastosować zasady przeliczania kursu walut takie jak w przypadku przeliczania w podatku dochodowym- zazwyczaj jest to ogłaszany przez NBP średni kurs z ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Dzięki temu znacznie zmniejszy się czas ustalania kursu do walut dla jednej transakcji.

Korzyści finansowe

Wydłużono termin odliczenia VAT do czterech miesięcy (więcej o jeden miesiąc), dla podatników rozliczających się miesięcznie. Podatnik może więc ująć fakturę łącznie w ciągu czterech miesięcy, bez konieczności korygowania deklaracji. Wprowadzono także możliwość odliczenia VAT od usług noclegowych wówczas, gdy są one nabywane w celu odsprzedaży (gdy następuje refakturowanie usług noclegowych). Ponadto zwiększono limit na prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł- bez potrzeby ewidencji osób go otrzymujących oraz bez opodatkowania.

Korzystne zmiany a obowiązki podatników

Choć wprowadzone zmiany są dużym ułatwieniem dla podatników, to podobnie jak każda nowa rzecz, przynoszą także pewne, aczkolwiek nieporównywalnie mniejsze trudności. Muszą oni bowiem przygotować swoją firmę do tych zmian oraz stosować się do ustanowionych zasad. Koniecznym jest więc także dostosowanie systemów obsługujących sprawy finansowo-kadrowe do nowych wytycznych. System Enova został więc przysposobiony do pracy według powyższych zmian i pozwala na prawidłowe rozliczanie podatku VAT, według obowiązujących od nowego roku przepisów.