Podatek od sprzedaży detaliczne w systemie enova365
Aktualizacje oprogramowania

Podatek od sprzedaży detaliczne w systemie enova365

Podatek od sprzedaży detalicznej to nie nowość, lecz przywrócony i ponownie wdrożony obowiązek podatkowy. Przedmiotem opodatkowania jest tu przychód ze sprzedaży detalicznej- ustalany na podstawie obrotu zarejestrowanego poprzez kasę fiskalną, zaś do jego uiszczenia zobowiązani wszyscy sprzedawcy detaliczni- określani na podstawie numeru NIP. 

Obowiązek podatkowy w przypadku podatku od sprzedaży detalicznej powstaje wówczas, gdy przychód w danym miesiącu przekracza kwotę wolną od podatku, wynoszącą 17 mln złotych. Wówczas osiągnięta nadwyżka stanowi podstawę opodatkowania. Obowiązują dwie stawki podatku- 0,8% podstawy opodatkowania w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 mln zł oraz 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł, w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza wskazaną kwotę. 

Jest to podatek o charakterze bezpośrednim, płacony na konto właściwego urzędu skarbowego według miesięcznego okresu rozliczeniowego do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy podatek. Istnieje również obowiązek składania naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych o wysokości podatku.

Reaktywowane przepisy wymagają nie tyko znajomości i ich zastosowania przez sprzedawców detalicznych, ale także dostosowania systemów rozliczeniowych. System Enova spełnia to kryterium, gdyż  jest gotowy do pracy w oparciu o obowiązujące przepisy. Funkcjonalność dotycząca dokumentów handlowych oraz dokumentów ewidencji, potrzebna do obsługi reaktywowanego podatku, dostępna jest w systemie już od wersji 12.0. Po zawieszeniu poboru podatku, parametr karty towaru „Podlega podatkowi od sprzedaży detalicznej” został ukryty, choć jego działanie w logice wystawiania dokumentów zostało zachowane, dzięki czemu ma się na aktualności także i obecnie.