Podatek od sprzedaży detalicznej 2021
Aktualizacje oprogramowaniaAktualności

Podatek od sprzedaży detalicznej 2021

Mimo iż spór pomiędzy Polską a Unią Europejską, dotyczący zgodności z prawem pobierania podatku detalicznego jest ciągle niezakończony, tylko do końca roku 2020 obowiązywało odroczenie jego poboru. Od 1 stycznia 2021 roku ponownie mają moc prawną przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej z dnia 06.07.2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1293). Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tej należności podatkowej. 

Czego dotyczy podatek i kto go zapłaci

Przedmiotem opodatkowania, jak wskazuje sama nazwa, jest przychód ze sprzedaży detalicznej, a więc przychód z dokonywanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach działalności gospodarczej zbywcy odpłatnego zbywania towarów konsumentom, odbywającego się na podstawie umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa lub też poza nim, również w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej. Zaznaczyć więc należy, że ustawa nie dotyczy sprzedaży przez Internet.

Do odprowadzania powyżej opisanego podatku zobowiązani są więc wszyscy sprzedawcy detaliczni, którzy prowadzą swoją działalność na terytorium RP, niezależnie od tego, czy jest to kapitał polski, czy zagraniczny. Wyznacznikiem określającym podatnika jest jego numer NIP, zaś przychód podlegający opodatkowani ustalany będzie na podstawie  obrotu zarejestrowanego przy pomocy kas fiskalnych.

Zasady poboru podatku

Głównym celem podatku detalicznego jest wyrównanie szans pomiędzy małymi, a dużymi firmami. Obowiązek podatkowy w przypadku podatku od sprzedaży detalicznej będzie powstawał wówczas, gdy przychód w danym miesiącu przekroczy kwotę wolną od podatku, wynoszącą 17 mln złotych. Wówczas  osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów stanowić będzie podstawę opodatkowania.

Obowiązują dwie stawki podatku- jedna wynosi 0,8% podstawy opodatkowania w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 mln zł oraz 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł, w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza wskazaną kwotę. 

enova 365 logo

Podatek od sprzedaży detalicznej – rozwiązanie w enova365

Podatek ten ma charakter podatku bezpośredniego i płacony jest przez sprzedawców detalicznych na konto właściwego urzędu skarbowego według miesięcznego okresu rozliczeniowego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu którego dotyczy podatek. Ponadto podatnicy zobowiązani są do składania- naczelnikowi urzędu skarbowego- deklaracji podatkowych o wysokości podatku, w oparciu o ustalony wzór dokumentu. 

Ustawa przewiduje pewne wyłączenia z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej. Zgodnie z nią podatek ten nie dotyczy energii elektrycznej, wody dostarczanej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, ciepła systemowego, gazu ziemnego oraz gazu w butlach dostarczanych nabywcom, paliw stałych, olejów opałowych i napędowych używanych jako opał, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, leków oraz refundowanych lub sfinansowanych ze środków publicznych wyrobów medycznych. 

Podatek od sprzedaży detalicznej w systemie rozliczeniowym

Obowiązujące od nowego roku przepisy wymagają nie tylko zapoznania się z nimi, ale również szybkiego i sprawnego ich stosowania. Jest to równoznaczne z podjęciem pewnych działań przez organy finansowo-kadrowe każdego sprzedawcy detalicznego. Zdecydowana większość posługuje się w swojej pracy pomocnymi systemami, wspomagającymi poszczególne zakresy działań. System Enova jest przystosowany do pracy w oparciu o obowiązujące przepisy. Funkcjonalność dotycząca dokumentów handlowych oraz dokumentów ewidencji, potrzebna do obsługi reaktywowanego podatku, dostępna jest w systemie od wersji 12.0, gdyż jak wspomnieliśmy już wyżej, podatek od sprzedaży detalicznej nie jest czymś nowym, lecz sprawą, która została ponownie uruchomiona po przerwie.