Deklaracje CIT – Formularze elektroniczne CIT
Aktualizacje oprogramowaniaAktualności

Deklaracje CIT – Formularze elektroniczne CIT

To już prawie tradycja, że wraz z nowym rokiem na podatników czekają zmiany w zakresie rozliczeń podatkowych. Nie inaczej było i tym razem, bowiem od początku 2021 roku obowiązują przepisy, zgodnie z którymi spółki komandytowe oraz spółki jawne stają się podatnikami podatku dochodowego CIT i muszą rozliczać się oraz płacić podatek dochodowy od osób prawnych. Kogo dokładnie dotyczą zmiany i na jakich zasadach muszą rozliczać się spółki- dowiedźmy się więcej na ten temat.

CIT dla spółek komandytowych i spółek jawnych

Jeszcze do niedawna, bowiem do końca 2020 roku, ani spółki komandytowe, ani spółki jawne nie były podatnikami podatku dochodowego zarówno PIT, jak i CIT. Podatnikami byli natomiast wspólnicy tych spółek- gdy była to osoba fizyczna, wówczas indywidualnie rozliczała przypadającą jej część dochodów uzyskanych przez spółkę według ustawy o PIT, jeśli zaś osoba prawna, jak chociażby spółka z o.o., wówczas wspólnik był podatnikiem CIT i na podstawie ustawy o tym podatku rozliczał przypadającą mu część dochodów uzyskaną przez spółkę.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r. poz. 2123). Zgodnie z nią od nowego roku również sama spółka staje się podatnikiem i obowiązuje ją podatek dochodowy od prowadzonej działalności gospodarczej a jej wspólnicy będą płacić podatek dochodowy od wypłaty zysku. W rezultacie, osiągane przez komandytariuszy zyski podlegają obecnie podwójnemu opodatkowaniu- raz w momencie osiągania ich przez spółkę, dwa podczas wypłaty zarobku wspólnikom. Ponadto spółki muszą stosować się do wszystkich innych zasad przypisanych tej formie podatku, a więc również tych dotyczących cen transferowych czy ograniczeń w zakresie odliczania poniesionych kosztów.

enova 365 logo

Deklaracja CIT w enova365 – zobacz rozwiązanie

Nowe przepisy obowiązują wszystkie spółki komandytowe oraz spółki jawne mające swoją siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej polskiej a ponadto jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz gdy spółka jawna przed rozpoczęciem roku obrotowego nie złoży informacji o podatnikach PIT i CIT, posiadających bezpośrednio bądź za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki, bądź też złożonej informacji nie zaktualizuje w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników. To oznacza, że spółki jawne z udziałem wyłącznie osób fizycznych nadal nie są podatnikami CIT, zaś spółki z udziałem osób prawnych, by nie uzyskać statutu podatnika CIT, muszą pamiętać o dodatkowych obowiązkach informacyjnych.

Spółki mają jednak możliwość podjęcia decyzji, od kiedy zmienią swój statut podatkowy- ustawa przewiduje bowiem dwie możliwości w tym zakresie- objęcie CIT od 01.01.2021 r. lub od 01.05.2021 r.

Według jakich stawek i na jakich zasadach muszą rozliczać się spółki

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami dochód spółki komandytowej opodatkowany jest według stawki podstawowej w wysokości 19% lub stawki preferencyjnej wynoszącej 9%, w przypadku tzw. małych podatników. 

Ponadto komplementariusz ma możliwość obniżenia podatku od udziału w zysku spółki komandytowej o kwotę podatku zapłaconego przez spółkę, proporcjonalnie do udziału w zysku komplementariusza. Z kolei po spełnieniu pewnych warunków, zwolnieniu z opodatkowania CIT podlegać może 50% przychodów komandytariusza z udziału w spółce komandytowej (nie więcej jednak, jak 60 000 zł rocznie). 

Oprogramowanie finansowo-księgowe wobec wprowadzonych zmian

Nowelizacja przepisów, zwłaszcza w tak szerokim zakresie, wymaga dostosowania się do nich nie tylko samych spółek komandytowych czy jawnych, ale również i systemu finansowo-księgowego. Program Enova jest przystosowany do obowiązujących od nowego roku zasad- są one realizowane  standardowym mechanizmie CIT-8, na liście na liście Księgowość/Deklaracje/CIT-8.